Feiten en cijfers

Printervriendelijke versie

Jaarverslagen
Het jaarverslag geeft een overzicht van de ontwikkelingen die zich in dat bepaalde jaar hebben voorgedaan in MC Slotervaart. U kunt hier de jaarverslagen van de afgelopen jaren downloaden.

Jaardocument 2016
MC Slotervaart heeft in juli 2017 haar concept jaarrekening over 2016 gedeponeerd. Wat het bestuur betreft kan dit document als definitief worden gezien, echter zal de controle door de accountant pas in een later stadium worden afgerond.

Milieujaarverslag
Het milieujaarverslag geeft een beeld van de activiteiten die op het vlak van milieu binnen MC Slotervaart in 2015 hebben plaatsgevonden.

Milieujaarverslag 2016
Milieujaarverslag 2015

Prestatie indicatoren
Het vergelijken van ziekenhuizen op prijs geeft inzicht maar zegt niets over de kwaliteit van de door een ziekenhuis geleverde zorg. De overheid verplicht de ziekenhuis steeds meer tot het openbaar maken van kwaliteitscijfers, de zogenoemde prestatie indicatoren. Dit zijn objectief meetbare gegevens die een inzicht geven in de kwaliteit van de zorg. U moet hierbij denken aan het percentage doorligwonden, het optreden van infecties en een overzicht van het aantal uitgevoerde operaties. Hier kunt u de actuele prestatie indicatoren van MC Slotervaart vinden.

Op de onderstaande webpagina kunt u de actuele gegevens inzien:


Sterftecijfers 2015
Elk jaar publiceren ziekenhuizen op 1 maart de laatst berekende sterftecijfers. De sterftecijfers worden berekend met de Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) statistiek door het CBS. De HSMR methode is in Engeland ontstaan en in Nederland verder ontwikkeld. De HSMR berekent voor elke patiënt die opgenomen wordt in een ziekenhuis de sterftekans. Dit wordt gedaan aan de hand van kenmerken van een patiënt. Het belangrijkste kenmerk is de hoofddiagnose van de patiënt. Verder wordt er onder andere rekening gehouden met de leeftijd, meespelende chronische ziekten en of het om acute zorg gaat. De verwachte sterfte wordt vervolgens afgezet tegen de daadwerkelijke sterfte in het ziekenhuis.

Het landelijke gemiddelde HSMR cijfer is 100. In 2015 is het HSMR cijfer van MC Slotervaart 114 met een betrouwbaarheidsinterval (101–129). Hiermee wijkt MC Slotervaart iets af van het landelijke gemiddelde.

Het doel van de HSMR is om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Hoewel de HSMR steeds betrouwbaarder wordt is het vergelijken van ziekenhuizen nog lastig met deze index.
Dit komt door de volgende zaken:
- De HSMR is gebaseerd op de medische registratie in een ziekenhuis.
Ziekenhuizen kunnen verschillende registratiewijzen aanhouden.
MC Slotervaart hanteert de landelijke LBZ richtlijnen voor de medische registratie.
- Ziekenhuizen kunnen een verschillend beleid hebben bij patiënten die stervende zijn.
In MC Slotervaart behouden wij de patiënten in het ziekenhuis wanneer bekend is dat zij stervende zijn. Er zijn ook ziekenhuizen die stervende patiënten overplaatsen naar een ander zorgcentrum, zoals een hospice.
- Er wordt onvoldoende rekening gehouden met specifieke complexe zorg die geboden wordt in sommige ziekenhuizen die niet in andere ziekenhuizen plaats vindt.

In 2015 is MC Slotervaart gestart met een palliatief team. Het geven van palliatieve zorg houdt in dat patiënten die stervende zijn (bijvoorbeeld chemotherapie patiënten) worden verzorgd om het sterven zo pijnloos en waardig mogelijk te laten verlopen. Ziekenhuizen die deze specifieke zorg verlenen zullen op de HSMR hoger scoren dan ziekenhuizen die dit niet doen. De HSMR corrigeert onvoldoende op niet vermijdbare sterfte. Uit het HSMR rapport van MC Slotervaart blijkt dat bij 40,46% van de sterfgevallen in 2015 bij MC Slotervaart een vorm van palliatieve zorg is geboden.

Naast de HSMR worden er ook sterftecijfers berekend per 50 diagnosegroepen, de zogeheten SMR’s.

Klik hier voor het HSMR cijfer van MC Slotervaart en de opsplitsing per SMR diagnosegroep.

Leeswijzer Consumentenbond
Meer informatie over de interpretatie van de HSMR vindt u in de leeswijzer van de Consumentenbond (klik hier).

Meer informatie over de methodiek van de HSMR vindt u in het methodologisch rapport van het CBS (klik hier).


Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.