Privacy Statement

Printervriendelijke versie

Privacy statement

Uw privacy is u veel waard, dat beseffen wij goed. Wij denken er net zo over: Binnen MC Slotervaart hechten we veel waarde aan de bescherming van uw privacy.
Als u patiënt bij ons bent dan verwerken we persoonsgegevens van u. Dat is nodig om u de best mogelijke zorg te kunnen leveren. MC Slotervaart maakt hierbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Personen die namens MC Slotervaart toegang hebben tot uw gegevens zijn dan ook gebonden aan strikte geheimhouding.
Ook als u bij MC Slotervaart meedoet aan wetenschappelijk onderzoek, de website bezoekt of onderwijs volgt, verwerken we uw persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, leest u hieronder. Informatie over het gebruik van cookies leest u in bijbehorende sectie.

Voor patiënten
Zodra u bij MC Slotervaart komt en u wordt ingeschreven als patiënt verwerken we uw persoonsgegevens. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen, verstrekken aan uw zorgverleners en, na bepaalde tijd, ook weer zullen verwijderen. Wanneer u door ons wordt behandeld verwerken we uw medische gegevens in uw patiëntendossier. We bewaren uw gegevens minimaal 15 jaar na het eindigen van de behandeling.

Wat en waarom?
Voor een goede (medische) behandeling is het noodzakelijk om gegevens van u te verzamelen: gegevens over uw gezondheidstoestand, onderzoeksuitslagen, diagnose en behandeling. Deze worden in het medisch dossier vastgelegd. Behalve uw medische gegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, adres en geboortedatum. Dit hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere patiënt.
In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om een aantal persoonsgegevens van u te delen met een andere partij, denk bijvoorbeeld aan het sturen van een factuur naar uw zorgverzekeraar. Ook zijn wij als ziekenhuis wettelijk verplicht om onze kwaliteit van zorg te monitoren en om bij te dragen aan de kwaliteit van zorg in Nederland. Soms moeten we daarvoor gegevens verstrekken aan landelijke registraties. Een overzicht van deze landelijke registraties vindt u hier. Als het noodzakelijk is voor uw behandeling of gezondheid informeren wij uw (huis)arts die u heeft doorverwezen naar MC Slotervaart over de belangrijkste bevindingen. Wij verstrekken geen gegevens als dit niet nodig is.
Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens verwerken dan we nodig hebben om u goede zorg te kunnen verlenen. Alle zorgverleners en medewerkers die direct bij uw behandeling betrokken zijn hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en zullen uw gegevens niet met anderen delen als daar geen wettelijke of medische noodzaak voor is. Vinden we het toch van belang om uw gegevens met anderen te delen, dan mag u dat bepalen en vragen we daarvoor uw toestemming wanneer van toepassing. Nee zeggen mag natuurlijk altijd, dit heeft geen consequenties voor uw behandeling. In spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat wij gedwongen worden voor u te besluiten. In dat geval weegt uw gezondheid voor ons altijd het zwaarst.

Voor kinderen
Als je ziek bent en je komt daarvoor bij MC Slotervaart, doen wij er alles aan om je zo snel mogelijk weer beter te maken. Om dit goed te kunnen doen schrijven we op hoe je heet, waar je woont, hoe oud je bent en meer van die dingen. Dan weten we wie je bent en kunnen we je niet verwisselen met iemand anders. Verder gaan we ook opschrijven hoe je je voelt en wat de testen ons vertellen over je ziekte. Al deze gegevens zetten we in je dossier. We zullen goed op al je gegevens passen en ze alleen geven aan de mensen die voor je zorgen, zoals de dokter en de verpleegkundige.

Ben je jonger dan 12 jaar?
Dan mogen je ouders in je dossier kijken wat we over je hebben opgeschreven. Als er iets in staat dat niet klopt, bijvoorbeeld je adres omdat je verhuisd bent, mogen je ouders ons vragen dit aan te passen. We bewaren je dossier minimaal 15 jaar, gerekend vanaf je 18e verjaardag, maar je ouders mogen ons vragen je dossier eerder weg te doen. De dokter kijkt dan wel altijd of het voor jouw behandeling nodig is toch je dossier te bewaren. Denkt de dokter dat het voor later belangrijk is om je dossier te bewaren, dan zullen we het niet weg doen.

Ben je tussen de 12 en de 16 jaar?
Dan mag je zelf aan de dokter vragen of je in je eigen dossier mag kijken. Ook mogen je ouders dit vragen. Als je dat liever niet wilt mag je dat zeggen en mogen je ouders niet in je dossier kijken. Dit geldt ook voor het vragen gegevens te wijzigen of het vragen om je dossier te laten weghalen. In ieder geval zullen we je dossier minimaal 15 jaar bewaren, gerekend vanaf je 18e verjaardag.

Ben je ouder dan 16 jaar?
Dan mag je zelf in je dossier kijken, je ouders mogen dit niet. Ook mag je zelf vragen of we bepaalde gegevens willen veranderen in het geval we bijvoorbeeld een verkeerd adres van je hebben opgeschreven. Je mag ook vragen of we je dossier willen vernietigen, dit mogen je ouders ook niet. Als je vraagt om het vernietigen van je dossier zal de dokter altijd kijken of dat wel kan. Als het in jouw belang is dat we het dossier langer bewaren, mag de dokter dit doen. De dokter zal je dan vertellen waarom hij of zij dit belangrijk vindt. Normaal gesproken zullen we je dossier minimaal 15 jaar bewaren, gerekend vanaf je 18e verjaardag. Als je toch wilt dat je ouders in je dossier kunnen kijken, iets mogen wijzigen of mogen vragen om vernietiging, dan moet je opschrijven dat je je ouders daarvoor toestemming geeft en dat aan je ouders meegeven.


Voor deelnemers aan medisch wetenschappelijk onderzoek
Door wetenschappelijk onderzoek kunnen we de zorg en de kennis van artsen en verpleegkundigen verbeteren. Binnen MC Slotervaart vindt medisch wetenschappelijk onderzoek plaats. Het doel daarvan is om betere behandelingen voor ziekten vinden, meer over een ziekte te weten te komen of een ziekte op te sporen. MC Slotervaart ziet er heel goed op toe dat al het medisch wetenschappelijk onderzoek op een verantwoorde manier en volgens de wet plaatsvindt.

Medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen (proefpersonen)
Het kan zijn dat uw behandeld arts u persoonlijk medewerking vraagt aan een wetenschappelijk project. Nee zeggen mag natuurlijk altijd. Dit heeft nooit consequenties voor uw behandeling. Ook tijdens het onderzoek mag u zich bedenken en alsnog nee zeggen. Gegevens die de onderzoeker tijdens het onderzoek over u verzamelt, blijven geheim.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met medische gegevens en/of met lichaamsmateriaal
Naast medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen worden er in MC Slotervaart ook onderzoek op basis van dossieronderzoeken gedaan. De verzamelde medische gegevens en/of afgenomen lichaamsmateriaal worden dan door de onderzoeker bekeken. Ook dit onderzoek moet aan strikte voorwaarden voldoen. Voor de uitvoering van dit type onderzoek hoeft men u niet altijd apart om toestemming te vragen, bijvoorbeeld wanneer er geen herleiding is tot uw persoonlijke gegevens. Dit wordt beoordeeld door de medisch ethische toetsingscommissie.
Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw verzamelde medische gegevens en/of uw lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dat doorgeven aan uw behandelend arts of op de afdeling waar u onder behandeling bent. Uw gegevens worden dan niet gebruikt.

Voor cursisten en studenten
Wanneer u een opleiding volgt bij MC Slotervaart verzamelen wij persoonsgegevens van u, zoals uw naam, adres en geboortedatum. Dit hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere student of cursist. Daarnaast houden wij uw studieresultaten bij. Deze gegevens worden goed beschermd en beveiligd en zijn alleen toegankelijk voor personen die daarvoor bevoegd zijn. Als de gegevens niet meer nodig zijn dan worden ze verwijderd.

Uw rechten

Gegevens inzien
U mag uw persoonsgegevens en uw patiëntendossier bij ons inzien. Dat kunt u aan uw arts vragen. Uw arts mag dit niet weigeren. De arts mag wel bepaalde delen afschermen als daar informatie in staat over iemand anders, zoals een familielid. De arts hoeft ook geen inzage te geven in zijn of haar persoonlijke aantekeningen.
U mag ook om een kopie vragen van uw dossier. Hier leest u hoe u een kopie van uw medisch dossier kunt aanvragen.

Gegevens wijzigen
U mag uw gegevens laten wijzigen, bijvoorbeeld als u bent verhuisd en uw adres bij ons niet meer klopt. Of wanneer we een foutje hebben gemaakt in uw geboortedatum of uw naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens. Een diagnose mag u bijvoorbeeld niet wijzigen. Wel mag u altijd uw eigen visie toevoegen aan het dossier, net als de uitkomst van een second opinion. Als u uw gegevens wilt wijzigen kunt u dit aangeven bij één van uw behandelaars. Als u iets wilt toevoegen aan het dossier kunt u dat aangeven bij uw arts. Uw arts zal er voor zorgen dat uw zienswijze of de second opinion aan uw dossier wordt toegevoegd.

Gegevens vernietigen of bezwaar maken tegen uw gegevensverwerking
U mag vragen om het vernietigen van uw dossier. U mag dit vragen voor het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. In principe moet MC Slotervaart gehoor geven aan uw verzoek, maar niet in alle gevallen. Bijvoorbeeld wanneer uw arts denkt dat het in uw eigen belang is om het dossier of delen daarvan te bewaren. Uw arts is namelijk ook gebonden aan zijn zorgplicht. Uw arts kan dan samen met u de vernietiging heroverwegen. MC Slotervaart mag vernietiging ook weigeren als op grond van een wet of voorschrift verplicht is het dossier een bepaalde tijd te bewaren. Wij moeten ons houden aan de wettelijke bewaartermijnen. Uw medisch dossier moeten wij ten minste 15 jaar bewaren.
Het vernietigen van een deel van het dossier kan alleen als het een deel betreft dat voor de behandeling niet essentieel is en als het gemis geen vertekend beeld oplevert van het geheel. Voor de vernietiging van uw gegevens vindt u hier verdere informatie.

Gegevens overdragen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een ander ziekenhuis. Dit wordt ook wel dataportabiliteit genoemd. Dit recht geldt alleen voor digitale gegevens die u zelf actief en bewust aan MC Slotervaart heeft verstrekt, zoals de gegevens van een pacemaker of bloeddrukmeter. Het recht op dataportabiliteit geldt bijvoorbeeld niet voor de conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die de arts vaststelt op basis van de door u verstrekte gegevens.

Contact
De medewerkers van MC Slotervaart zetten zich in om u als patiënt zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u een negatieve ervaring heeft of dat de behandeling of organisatie niet voldoet aan uw verwachtingen op het gebied van uw privacybescherming. Hier leest u hoe u een klacht kunt indienen. Het is ook mogelijk om uw privacy klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder voor gegevensbescherming. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens.
Vragen over de bescherming van uw privacy kunt u voorleggen aan onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). Contact opnemen kan via RSP@Mcgroep.com.

Cookies
De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen wordt herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van uw bezoek aan de site. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden.

Meer informatie?
U kunt bij ons informeren wat er met uw gegevens gebeurt. Heeft u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons dat laten weten via webmaster@slz.nl.