Werkwijze

Printervriendelijke versie

Taken en bevoegdheden van de cliëntenraad
De taken en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn wettelijk vastgelegd in de wet medezeggenschap zorginstellingen (WMCZ). Dit met het doel de cliënt of patiënt van het ziekenhuis inspraak te geven op de wijze waarop de zorg aan hem wordt geboden.

Het is vervolgens de plicht van elke instelling te zorgen dat zo'n raad wordt ingesteld.

De directie bestuurt het ziekenhuis door het maken van beleid en houdt toezicht op de uitvoering daarvan.

Beleid dat van invloed is op de patiëntzorg dient voor advies te worden voorgelegd aan de cliëntenraad.

Medezeggenschap

 • Recht op informatie, zowel mondeling als schriftelijk
 • Recht op overleg
 • Verzwaard adviesrecht
 • Recht op toegang tot een geschillencommissie
 • Recht van voordracht van een bestuurslid

Proces van medezeggenschap
Voor het goed kunnen functioneren is tijdige, volledige en goede informatie over allerlei zaken in het ziekenhuis noodzakelijk voor de raad.

Immers de hoofddoelstelling van het ziekenhuis is het leveren van patiëntenzorg.

De raad ziet het als zijn opdracht op het terrein van de patiëntzorg mee te praten, mee te denken en te adviseren. Ook bij de uitvoering en evaluatie van het beleid wil de raad betrokken worden. Dit hoeft niet allemaal tot op het kleinste detail plaats te vinden, maar in ieder geval op hoofdlijnen.

De adviesprocedure
Dieze procedure bestaat uit een verzoek van de directie aan de CR een advies uit te brengen over een voorgenomen beleid. Ook kan de CR een ongevraagd advies uitbrengen, welke vervolgens dezelfde behandeling ondergaat als een gevraagd advies.

Van belang is dat de adviesaanvraag op een zodanig tijdstip plaatsvindt dat het uit te brengen advies nog van betekenis kan zijn voor het te nemen besluit.

Er volgt overleg met de directie over het advies, waarin de overwegingen en achtergronden van het beleidsvoornemen worden besproken.

De raad brengt vervolgens een advies uit. Dit kan zijn positief, negatief al dan niet met aanbevelingen.

Vormen van advies
Te onderscheiden vallen drie adviezen:

 1. het advies waarvan MC Slotervaart gemotiveerd kan afwijken.
 2. daarnaast een advies onder de naam verzwaard advies. Daarvan mag MC Slotervaart niet afwijken, tenzij de geschillencommissie de uitspraak doet dat MC Slotervaart bij afweging van alle betrokken belangen in redelijkheid dit besluit heeft genomen..
 3. Tenslotte heeft de CR de mogelijkheid om ongevraagde adviezen uit te brengen

Onderwerpen voor advies

 • Fusie of duurzame samenwerking of de verbreking daarvan
 • Ingrijpende verbouwing of nieuwbouw
 • Belangrijke wijziging in de organisatie
 • Belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden
 • Begroting en jaarrekening
 • Benoeming van personen die een beleidsbepalende functie hebben

Verzwaard advies

 • Kwaliteitsbeleid
 • Veiligheidsbeleid
 • Benoeming van personen die belast worden met afhandeling van klachten
 • Belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden
 • Hygiëne
 • Voeding
 • Geestelijke verzorging
 • Recreatie- en ontspanningsmogelijkheden

Geschillencommissie
Indien over een adviesonderwerp tussen de cliëntenraad en de directie een geschil ontstaat, dient er een mogelijkheid te zijn dit te beslechten.

Daartoe schrijft de wet voor dat een commissie van vertrouwenslieden (CVV) een bindende uitspraak kan doen in een geschil.

Zo'n CVV kan er zijn uitsluitend voor die instelling of de instelling kan zich aansluiten bij een landelijke commissie.

In MC Slotervaart is gekozen voor de landelijke commissie van vertrouwenslieden. 

Vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland zijn daarbij aangesloten.

Werkwijze
De raad bestaat uit 7 leden en een ambtelijk secretaris. De raad komt éénmaal per maand in vergadering bijeen.

De raad heeft maandelijks een overleg met een lid van de directie.

Contacten
De raad heeft regelmatig contact met personen uit de organisatie, of daarbuiten:

 • Ondernemingsraad
 • Medische Staf
 • Afdeling kwaliteitszorg
 • Raad van Commissarissen
 • Klachtfunctionaris