Praktische informatie

Printervriendelijke versie

Rechten en plichten
Als patiënt heeft u rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), de Wet Persoonsregistratie en de Wet Klachtrecht. Van een aantal essentiele zaken vindt u hieronder een overzicht.

Bekijk ook onze folder 'Rechten en plichten'.

Recht op informatie en toestemming
U heeft recht om informatie te krijgen over uw ziekte of aandoening, de aard van de voorgestelde onderzoeken of behandeling, andere behandelmogelijkheden, de gevolgen en eventuele risico’s van de behandeling of het onderzoek, de medicijnen en mogelijke bijwerkingen. Een onderzoek of behandeling mag alleen plaatsvinden met uw toestemming. Om een beslissing te kunnen nemen is het van belang dat u goede, begrijpelijke informatie over de behandeling ontvangt.

Recht op inzage
Van iedere patiënt in het ziekenhuis wordt een dossier bijgehouden. Hierin zitten alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. Het dossier is eigendom van het ziekenhuis. 

Medisch dossier opvragen

Second opinion
Het recht op een tweede mening (second opinion) houdt in dat u een oordeel of advies van een andere arts kunt vragen terwijl u onder behandeling blijft bij uw eigen arts. U heeft geen toestemming van uw eigen arts nodig, maar kennisgeving wordt op prijs gesteld. Informeer bij uw verzekeraar of een second opinion in uw geval vergoed wordt.

Privacy
In het belang van uw behandeling worden allerlei gegevens over u vastgelegd. Deze gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim en worden zorgvuldig beheerd. Alleen uw behandelend arts(en) en de hulpverleners die betrokken zijn bij uw behandeling, hebben toegang tot die gegevens. Daarnaast heeft u het recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het gezichtsveld van anderen. Als u de arts alleen wilt spreken kunt u dat kenbaar maken. Lees ook onze privacy verklaring.

Rechten van minderjarigen en wilsonbekwamen
Voor kinderen tot 12 jaar is toestemming van de ouders of voogd nodig. Voor kinderen tussen de 12 en de 16 jaar moeten de ouders of voogd en het kind zelf toestemming geven. Jongeren vanaf 16 jaar mogen voor zichzelf beslissen. Meer informatie over de rechten van minderjarigen leest u in de folder 'Rechten en plichten van minderjarigen'.

Als een patiënt zelf niet in staat is om te beslissen, bijvoorbeeld omdat hij/zij in coma ligt of dementerend is, zal de hulpverlener de wettelijk vertegenwoordiger betrekken in de besluitvorming over deze patiënt.

Plichten
Naast alle rechten heeft u ook plichten. Ook deze zijn vastgelegd in de WGBO. De hulpverlener mag van u verwachten dat: u de hulpverlener naar beste weten inlichtingen verstrekt en de medewerking verleent die deze nodig heeft; u de kosten voldoet, die voor het werk van de hulpverlener in rekening worden gebracht; u uw wensen en verwachtingen duidelijk aangeeft; u zich van de zaken rond het onderzoek en de behandeling op de hoogte stelt; u zich houdt aan adviezen en afspraken.

Meer informatie over bovenstaande rechten en plichten leest u in de folder “Uw rechten als patiënt”.

Klachtrecht
Sinds 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. In deze wet staat beschreven wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Op grond van deze wet moet iedere zorginstelling beschikken over een klachtenregeling voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten. Iedere zorginstelling wijst een klachtenfunctionaris aan die klachten kosteloos onderzoekt en daarnaast dient de zorginstelling aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. De klachtenfunctionaris is onpartijdig, draagt zorg voor de correcte afhandeling en begeleidt mensen met een klacht door hen te informeren over het verloop van de klachtenprocedure en de verdere mogelijkheden. De klachtenfunctionaris van MC Slotervaart is rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer: 020 – 512 4486.
Bekijk ook onze folder 'Klachten patiënten'.
 
Veilige zorg
Wij willen allen die ons ziekenhuis bezoeken zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij vragen daarom de medewerking van iedereen om een prettige sfeer te handhaven waarin we onze taken optimaal kunnen uitvoeren. Daar wordt iedereen beter van.

Kijkt u in onze folder over veilige zorg voor onze algemene gedragsregels.